Planning

Om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken is een wijziging van het omgevingsplan nodig. Dit betreft een juridische/planologische procedure waarbij wij als initiatiefnemer middels diverse onderzoeken moeten aantonen dat de herontwikkeling van het plangebied naar woningbouw mogelijk is.

Als de gemeente besluit medewerking te verlenen aan een wijziging van het omgevingsplan, zal dit omgevingsplan gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd. In deze periode kunnen belanghebbenden een formele zienswijze indienen als zij het niet eens zijn met (onderdelen van) het omgevingsplan. Na ontvangst van eventuele zienswijzen zal bepaald worden of het plan op punten gewijzigd/aangepast dient te worden.

Ons verzoek aan de gemeente om mee te werken aan de wijziging van het omgevingsplan zal plaatsvinden nadat deze omgevingsdialoog is afgerond en de belanghebbenden voldoende gelegenheid hebben gehad om te reageren op onze plannen. Indien de gemeente besluit medewerking te verlenen en het omgevingsplan te wijzigen, start de volgende fase in de ruimtelijke procedure.
 

April 2024
Selectieprocedure gemeente

Mei 2024
Omgevingsdialoog

Q4 2024
Procedure wijziging omgevingsplan

Q2 2025
Aanvraag omgevingsvergunning

Q3 2025
Verkoopprocedure

Q1 2026
Start sloop-/bouwwerkzaamheden

Q1 2027
Oplevering